Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/459/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.    

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 21.03.2018 r. do dnia23.04.2018 r. na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 10.04.2018 r. o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

 

***projekt uchwały wraz z uzasadnieniem***

***projekt rysunku planu***

***prognoza oddziaływania na środowisko***

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Fabryczna-Zachód w Elblągu

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/372/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna-Zachód w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 07.03.2018 r. do dnia 09.04.2018 r. na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 27.03.2018 r. o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300A.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

 

***projekt uchwały wraz z uzasadnieniem***

***projekt rysunku planu***

***prognoza oddziaływania na środowisko***

122. MPZP OBSZARU MODRZEWINY POŁUDNIE W ELBLĄGU

   

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
Plan uchyla uchwałę w sprawie uchwalenia planu numer V/40/07 z 01.03.2007 R. (DZ.URZ.WOJ.WARM.-MAZUR. NR 55, POZ. 902 z 20.04.07 R.) dotycząc mpzp obszau Elbląskiego Parku Technologicznego Modrzewina Południe

 

127. MPZP OBSZARU W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM NAROŻNIKU ULIC NIEPODLEGŁOŚCI I MARII KONOPNICKIEJ w ELBLĄGU

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii Konopnickiej w Elblągu

 
 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 

 plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapisy planu:

MPZP "ZAKRZEWO - CENTRUM" - część B

 

Subskrybuj zawartość