Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany suikzp gminy-miasta Elbląg

              Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730,1009) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu:

uchwały Nr VI/172/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbląg dla terenu przy ulicy Lotniczej,

 uchwały Nr VI/173/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbląg w zakresie koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego oraz zasad obsługi komunikacyjnej.

oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektów ww. zmian studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg.

Wnioski należy składać na piśmie w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do 20 sierpnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Elbląg lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląg.     

  

 

***uchwała VI/172/2019 o przystąpieniu***

***uchwała VI/173/2019 o przystąpieniu***

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu uchwały Nr VI/174/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na wschód od ulicy Wschodniej w Elblągu, obejmującego tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami U, US, KDP tj. teren zabudowy usługowej, teren sportu i rekreacji i teren parkingu publicznego oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej w/w projektu planu.Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Elbląg lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląga.

 

***załącznik***

zmiana mpzp obszaru położonego na wschód od ulicy Wschodniej w Elblągu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp obszaru na południe od ulicy Nowodworskiej w Elblągu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/322/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na południe od ulicy Nowodworskiej w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 24.07.2019 r. do dnia 21.08.2019 r. na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 06.08.2019 r. o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300A.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2019 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

 

***projekt uchwały wraz z uzasadnieniem***

***projekt rysunku planu***

***prognoza oddziaływania na środowisko***

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp rejonu zajezdni tramwajowej przy ulicy Browarnej w Elblągu

                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/459/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zajezdni tramwajowej przy ulicy Browarnej w Elblągu.

           Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 10.07.2019 r. do dnia 07.08.2019 r. na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 23.07.2019 r. o godz. 1530  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300A.

             Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2019 r.

 

 ***projekt uchwały wraz z uzasadnieniem***

***projekt rysunku planu***

Subskrybuj zawartość