100. MPZP CENTRUM PLACU SŁOWIAŃSKIEGO w Elblągu.

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Placu Słowiańskiego w Elblągu.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA  PLANUNr  VII/158/2011 z dnia 30.06.2011 r.

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

 

Procedura opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 1. Analiza przedplanistyczna
 2. Uchwała rady miasta/gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu.
 3. Ogłoszenie i obwieszczenie w lokalnej prasie oraz w sposób zwyczajowy.
 4. Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Rozpatrywanie wniosków.
 6. Rozpoczęcie procedury strategicznej oceny odziaływania na środowisko
 7. Opracowanie projektu planu.
 8. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko
 9. Opracowanie prognozy finansowej
 10. Opiniowanie projektu przez Miejską Komisję Urbanistyczno -  Architektoniczną
 11. Uzgodnienia i opiniowanie projektu planu przez ustawowo uprawnione instytucje.
 12. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusja publiczna.
 13. Rozpatrzenie uwag do projektu planu.
 14. Uchwała  rady miasta/gminy o rozpatrzeniu uwag oraz o uchwaleniu planu.
 15. Ocena zgodności planu z przepisami prawa przez wojewodę.

***etap zaawansowania***