Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp obszaru Fiszewka - Południe w Elblągu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/945/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka – Południe w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu  planu odbędzie się w terminie od dnia 21 listopada 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r.  na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530,  wt.  w godz.   od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się
w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu,  ul. Łączności 1, sala nr 300A.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

 

 

***projekt uchwały (wraz z rysunkiem i uzasadnieniem)***

***prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem***