Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany suikzp przestrzennego gminy-miasta Elbląg

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t., Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39   ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t., Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu uchwały Nr XXXIII/698/2018 z dnia  22 marca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbląg dla obszaru Modrzewiny Północ oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej w/w.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg dla obszaru Modrzewiny Północ.

              Wnioski należy składać na piśmie w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do 04 czerwca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania      na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Elbląg lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląg.     

 

Prezydent Miasta Elbląg

 

 

***uchwała o przystąpieniu***