Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz. 60, 235) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019r. poz. 630) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu:

uchwały nr IV/95/2019 z dnia 28 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu, obejmującego obszar Wyspy Spichrzów, ograniczonej wodami Kanału Miejskiego i rzeki Elbląg,

uchwały nr IV/96/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu - zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg - Zdrój w Elblągu, obejmującego część ulicy Portowej,

uchwały nr IV/97/2019 z dnia 28 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo - część C w Elblągu, obejmującego obszar wyznaczony granicami:

        od strony północnej – ulicą Pomorską (włącznie),

        od strony południowej – ulica Pawią (wyłącznie),

        od strony wschodniej – częścią ulicy Modlińskiej (włącznie) i terenem Szkoły Podstawowej Nr 15 (wyłącznie),

        od strony zachodniej – ulicą Wiślicką (wyłącznie)

oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej w/w projektów planów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 27 maja 2019 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Elbląg lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląga. 

 

***załączniki***


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu - zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg - Zdrój w Elblągu

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo - część C w Elblągu