Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.12.2021 roku

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/260/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania n a środowisko.  

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 13.12.2021 r. do dnia 17.01.2022 r. na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.     

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19 dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie czatu internetowego na stronie www.dyskusjapubliczna.elblag.eu w dniu 11.01.2022 r. od godz. 1000 do godz. 1600. Zainteresowani będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących projektu planu, na które odpowiedzi będą udzielane w czasie rzeczywistym.

Od godz. 1500 do godz. 1600 dyskusja publiczna będzie miała formę spotkania online w oprogramowaniu MS Teams. W dniu dyskusji zostanie wygenerowany bezpośredni link do spotkania, który zostanie udostępniony o godzinie 1000 na stronie dyskusjapubliczna.elblag.eu.

 • 21 ust. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że do odwołania w urzędach administracji publicznej dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. W związku z tym od dnia 13.12.2021 r. do dnia 17.01.2022 r. zapraszam na bezpośrednie spotkania ze służbami planistycznymi w sprawie ustaleń zawartych w wyłożonym planie miejscowym, po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania pod numerem telefonu Departamentu Urbanistyki i Architektury 55 239 30 72. Pod wskazanym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2022 r.

 Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

 

 

 

Prezydent Miasta Elbląg

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1,
82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

***projekt uchwały wraz z uzasadnieniem***

***projekt rysunku planu***

***prognoza oddziaływania na środowisko***