Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.10.2022 roku

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Społecznej w Elblągu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503, 1846) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/615/2021 z dnia 04.11.2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania przedmiotowego planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Społecznej w Elblągu.

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 28.10.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730  do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 22.11.2022 r. o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na adres: Urząd Miejski w Elblągu, Departament Urbanistyki i Architektury ul. Łączności 1, 82 – 300 Elbląg lub na adres poczty elektronicznej dua@umelblag.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 22.12.2022 r.

 

 

Prezydent Miasta Elbląg

 

projekt uchwały

projekt rysunku planu

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1,
82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 6. Posiadają Państwo prawo do:

 

 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.