060. MPZP OBSZARU WZDŁUŻ PÓŁNOCNEGO ODCINKA ULICY KRÓLEWIECKIEJ I CZĘŚCI ZLEWNI RZEKI KUMIELI W ELBLĄGU

Uchylenie przystąpienia do sporządzenia planu uchwałą Nr  IX/243/2011 z dnia 27.10.2011 r.