Uchwała w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg