Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusja publiczna.