Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1,  82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia wniosków i uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  6. Posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.