SUMMARY OF UBC CUP SEMINAR / PODSUMOWANIE SEMINARIUM KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ZWIAZKU MIAST BAŁTYCKICH

 

On 1-3 October 2012, the UBC Commission on Urban Planning – hosted by the Urban Planning and Architecture Department – held a seminar in Elbląg (Poland), discussing various models of reconstruction and retroversion of city centers demolished during World War II. The leading theme of the seminar was "Elbląg's city center in 2040".
Elbląg is known for the 'retroversion' of its Old Town, a new concept of city center rebuilding, which has covered 40% of the Old Town area. During lectures, guided walking tours and workshops, UBC CUP members studied, discussed and elaborated on the future of the Old Town and Granary Island. Representatives of Straslund (Germany), Rostock (Germany) and Gdańsk (Poland) presented different approaches to rebuilding and developing historical city centers, in the form of good practices. Over 30 UBC CUP experts from member cities prepared four presentations with recommendations, ideas and proposals for Elbląg's decision-makers. They suggested how to increase the quality of public spaces in the Old Town and Granary Island areas, and how to create a vibrant city center.
Urban planners and architects from various cities of the Baltic region – from Sweden, Denmark, Germany, Estonia and Poland – proposed a number of educational and cultural projects aiming to raise inhabitants' awareness of the importance of a city center. In today's Elbląg, no other area serves this function better than the Old Town. The experts gave citizens hope for a better tomorrow, claiming that even small changes – ones you normally start with – can contribute to building a forward-looking vision of Elbląg. However, this vision must first be clearly defined, and must be transparent to all the "players" in the urban space. All activities, however inconspicuous, must be based and focused on the ultimate goal – the above-mentioned vision of the city. Participants of the seminar tried to define the vision of Elblag in 2040, which reads as follows:
 
Elblag as a city with an attractive vibrant center, drawing on its history and maximizing the potential of the riverside location, based on the three main pillars: river, history and culture.
 
ELBLĄG 2040:
150 000 INHABITANTS
+ 20 000 JOBS
+ 5 000 STUDENTS
 
A very important role has been assigned to Elbląg’s authorities, who should focus on making public spaces more citizen-friendly and likeable, attractive enough to capture people's attention and encourage them to spend time there. The suggestion was to focus on developing compelling areas for young people who normally liven up places and thus attract other citizens around. This goal can undoubtedly be achieved by efficient management of Elbląg's riverside areas.
 
More detailed recommendations regarding the city center read as follows:
 
1. Change traffic patterns in the city center – from the previously prioritized north-south axis to east-west axis, along with giving priority to pedestrians rather than cars;
2. Stop making streets constantly wider and faster in the city center; they are now dividing the city center into several pieces, generating heavy traffic and discouraging pedestrians from using downtown public spaces;
3. "Make use" of the Elbląg river;
4. Continue the revival of a densely built-up Old Town area;
5. Transfer the city's music school to the Old Town,
6. Set up a Cathedral Park in front of the cathedral,
7. Develop the Granary Island, for example:
a. while organizing grounds for future investments, use the island as a recreation, sports and parking area,
b. organize space for student life,
c. locate low-intensity residential housing on the island,
d. organize Elbląg ArtExpo in 2020.
 
Several lectures by representatives of the city gave seminar participants a better feel of Elbląg. Professor Maria Lubocka-Hoffmann, from the University of Warmia and Masuria, provided a better understanding of what retroversion is, and how difficult it was to protect the area of Elbląg's Old Town against plans to build it up with austere modernist structures, involving the destruction of historical urban layout and street system, which in fact constitute the city's DNA. The fruitful seminar stimulated constructive discussion on the future of our city, and on choosing the directions of development outlined in the Strategy of City Development 2020+ and in the study of conditions and directions of spatial development. The goal is to follow the principles of the 2003 Athens Charter to make Elbląg a city that connects the past with the dynamic present day, and with the future.
 
Katarzyna Wiśniewska
Head of the Urban Planning and Architecture Department
 
***************************PAGE DOWN YOU CAN FIND GRAPHIC ATTACHMENTS **********************************
 
 
W dniach 1 – 3 października 2012 roku w Elblągu odbyło się Seminarium Komisji Planowania Przestrzennego Związku Miast Bałtyckich, którego organizatorem był Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu. W trakcie Seminarium poruszono kwestię różnych modeli odbudowy i rekonstrukcji centrów miast zburzonych w trakcie II Wojny Światowej.
Tematem Seminarium było CENTRUM ELBLĄGA 2040. Elbląg jest znany z Retrowersji Starego Miasta, nowej koncepcji odbudowy centrum miasta, które do tej pory nie zostało w pełni odbudowane.
W trakcie prelekcji, spacerów z przewodnikiem i warsztatów projektowych dyskutowano na temat przyszłości Starego Miasta i Wyspy Spichrzów.
Przedstawiciele miast: Stralsund (Niemcy), Rostock (Niemcy) i Gdańska zaprezentowali różne podejścia do odbudowy i rozwoju ich historycznych centów, jako przykłady „dobrych praktyk”.
Ponad 30 ekspertów z miast członkowskich Komisji Planowania Przestrzennego Związku Miast Bałtyckich przygotowało cztery prezentacje zawierające rekomendacje, pomysły i propozycje dla włodarzy miasta Elbląga. Zasugerowali w jaki sposób podnieść jakość przestrzeni publicznych na Starym Mieście i Wyspie Spichrzów, jak stworzyć tętniące życiem centrum miasta.
            Urbaniści i architekci z miast nadbałtyckich ze Szwecji, Danii, Niemiec, Estonii i Polski proponowali, by różnego rodzaju działaniami edukacyjnymi czy kulturalnymi podnosić wśród mieszkańców świadomość roli centrum, którym w Elblągu bez wątpienia jest dziś obszar Starego Miasta. Dodawali elblążanom nadziei na lepsze jutro twierdząc, że małe zmiany, od których należy zacząć, przyczynią się do osiągnięcia przyszłościowej wizji Elbląga. Jednak wizja ta najpierw musi zostać zdefiniowana i być przejrzysta dla wszystkich „graczy” przestrzeni miejskiej. Wszelkie najdrobniejsze działania muszą bazować i dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest wspomniana wizja miasta. Uczestnicy seminarium pokusili się o zdefiniowanie wizji Elbląga na 2040, która brzmi następująco:
Elbląg miastem z tętniącym życiem i atrakcyjnym centrum bazującym na historii miasta i potencjale tkwiącym w nadwodnej lokalizacji, oparte na trzech podstawowych filarach: rzece, historii i kulturze.
oraz
ELBLĄG 2040:
150 000 MIESZKAŃCÓW
+ 20 000 MIEJSC PRACY
+ 5 000 STUDENTÓW
 
Bardzo istotną rolę przypisano skoncentrowaniu się włodarzy miasta na urządzeniu przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom, na tyle atrakcyjnych, by przyciągać ludzi i powodować, by zostawali w niej na dłużej. Zasugerowano skoncentrowanie się na zorganizowaniu obszarów przyjaznych i atrakcyjnych dla osób młodych, które aktywizując przestrzeń, tym samym przyciągną starszych obserwatorów. Cel ten niewątpliwie pomoże osiągnąć wykorzystanie obszarów przybrzeżnych rzeki Elbląg.
Bardziej szczegółowe rekomendacje dotyczące centrum miasta dotyczyły następujących kwestii:
  1. zmiany, uznawanego dotychczas za priorytetowy, kierunku ruchu w centrum miasta z północ – południe na wschód – zachód i uznanie priorytetu osób spacerujących, pieszych nad osobami poruszającymi się samochodami,
  2. zaprzestania poszerzania dróg w centrum miasta, które z dojazdowych stają się trasami szybkiego ruchu, dzielą centrum na części, powodują większą ilość pojazdów i zniechęcają pieszych do przebywania w przestrzeni,
  3.  „używania” rzeki Elbląg,
  4. kontynuowania dogęszczania Starego Miasta w dotychczasowy sposób
  5. przeniesienia szkoły muzycznej na Stare Miasto,
  6. założenia Parku Katedralnego na placu przed katedrą,
  7. Wyspy Spichrzów, na której zaproponowano:
a.       rozpoczęcie porządkowania pod przyszłe inwestycje, a tymczasem użytkowanie jej jako strefy rekreacyjnej, sportowej i parkingowej
b.      organizowanie przestrzeni dla życia studenckiego
c.       lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności
d.      zorganizowanie EXPO artystycznego w 2020 roku.
 
Dzięki wykładom przedstawicieli Elbląga nasze miasto stało się bliższe uczestnikom Seminarium. Wykład Pani Marii Lubockiej – Hoffmann, profesor UWM w Olsztynie, niewątpliwie przyczynił się do lepszego zrozumienia koncepcji Retrowersji Starego Miasta i ukazał jak trudna była ochrona jego przed zabudowaniem surową modernistyczną architekturą oraz zniszczeniem układu urbanistycznego i sieci ulic, które stanowią swoiste DNA miasta. To wielki sukces Seminarium, jak również konstruktywna dyskusja nad kwestią przyszłości naszego miasta, nad obraniem kierunków rozwoju w sporządzanej Strategii Rozwoju Miasta 2020+ oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tak, by za Kartą Ateńską z 2003 roku, Elbląg stał się miastem, które łączy przeszłość z tętniącym życiem dniem dzisiejszym i przyszłością.
 
 
Katarzyna Wiśniewska
Dyrektor Departamentu
Urbanistyki i Architektury

 

 

*** Below You can find posters and workgroups presentations***

*** Poniżej znajdą Państwo plakaty oraz prezentacje grup warsztatowych***

 

                                                        

 

 Group  I                                       Group II                                        Group III                                          Group IV    

-workgroup poster                   - workgroup poster                          - workgroup poster                        -  workgroup poster

- presentation                           - presentation                                  - presentation                                  - presentation