Procedura opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1. Analiza przedplanistyczna
 2. Uchwała rady miasta/gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu.
 3. Ogłoszenie i obwieszczenie w lokalnej prasie oraz w sposób zwyczajowy.
 4. Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Rozpatrywanie wniosków.
 6. Opracowanie projektu planu.
 7. Opiniowanie projektu przez Miejską Komisję Urbanistyczno -  Architektoniczną
 8. Uzgodnienia i opiniowanie projektu planu przez ustawowo uprawnione instytucje.
 9. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusja publiczna.
 10. Rozpatrzenie uwag do projektu planu.
 11. Uchwała  rady miasta/gminy o rozpatrzeniu uwag oraz o uchwaleniu planu.
 12. Ocena zgodności planu z przepisami prawa przez wojewodę.